201704171010175b3.jpg 2017-2-28韓国院スタンラーメン(濃いちゃんぽん)2